Passend Onderwijs houdt in dat elke leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt, waar hij of zij recht op heeft. Het accent komt te liggen op wat een leerling wel kan; wat kan hij of zij leren en welke ondersteuning is daarbij nodig.

Ouders van klant naar partner
Ouders zijn expert op het gebied van hun kind. De school op het gebied van onderwijs en ondersteuning. Een goede invulling van het partnerschap tussen partijen is nodig om leerlingen zo goed mogelijk te laten leren. Dat betekent dat ouders niet alleen klant zijn van een school en het onderwijssysteem, maar ook actief meedoen in het vormgeven ervan.

Passend Onderwijs houdt in dat elke leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt, waar hij of zij recht op heeft. Het accent komt te liggen op wat een leerling wel kan; wat kan hij of zij leren en welke ondersteuning is daarbij nodig.

Ouders van klant naar partner
Ouders zijn expert op het gebied van hun kind. De school op het gebied van onderwijs en ondersteuning. Een goede invulling van het partnerschap tussen partijen is nodig om leerlingen zo goed mogelijk te laten leren. Dat betekent dat ouders niet alleen klant zijn van een school en het onderwijssysteem, maar ook actief meedoen in het vormgeven ervan.

Passend Onderwijs houdt in dat elke leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt, waar hij of zij recht op heeft. Het accent komt te liggen op wat een leerling wel kan; wat kan hij of zij leren en welke ondersteuning is daarbij nodig.

Ouders van klant naar partner
Ouders zijn expert op het gebied van hun kind. De school op het gebied van onderwijs en ondersteuning. Een goede invulling van het partnerschap tussen partijen is nodig om leerlingen zo goed mogelijk te laten leren. Dat betekent dat ouders niet alleen klant zijn van een school en het onderwijssysteem, maar ook actief meedoen in het vormgeven ervan.

Zorgplicht
Scholen hebben zorgplicht hetgeen betekent dat zij verplicht zijn om passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen met extra onderwijsbehoeften die op een school worden aangemeld of reeds zijn ingeschreven. Alle scholen binnen het SWV 23-01 VO hebben beschreven welke basisondersteuning zij op hun school kunnen bieden. Gezamenlijk bieden deze scholen een dekkend aanbod. Als een school de gevraagde ondersteuning niet kan bieden aan een leerling, dan wordt uitgezocht welke school binnen het SWV 23-01 VO dat wel kan.

Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening
De volgende onderdelen vormen het Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening:

 • De Dienst Ondersteuning en Expertise
 • De Schakel
 • De Rebound
 • De Link

Ondersteuningsplan
Het Ondersteuningsplan is een beleidsplan waarin voor de periode 2019-2023 beschreven wordt wat ons beweegt als SWV 23-01 VO en wat onze ambities zijn. We denken dat we belangrijke en goede stappen kunnen zetten en goed onderwijs voor al onze leerlingen kunnen realiseren. We nemen graag onze verantwoordelijkheid en vervolgen met veel toewijding en energie de weg van ‘Goed onderwijs dat bij ons past’. 

HET ONDERSTEUNINGSPLAN 2019-2023 KUNT U HIER DOWNLOADEN

Vakantierooster schooljaar 2021-2022
Het vastgestelde vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022 ziet er als volgt uit: 

 • Herfstvakantie: 16 t/m 24 oktober 2021
 • Kerstvakantie: 25 december 2021 t/m 09 januari 2022
 • Voorjaarsvakantie: 19 t/m 27 februari 2022
 • Pasen: 15 t/m 18 april 2022
 • Meivakantie: 23 april t/m 08 mei 2022 
 • Start centrale examens: …
 • Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022
 • Pinksteren: 06 juni 2022
 • Zomervakantie: 16 juli t/m 28 augustus 2022

Zorgplicht
Scholen hebben zorgplicht hetgeen betekent dat zij verplicht zijn om passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen met extra onderwijsbehoeften die op een school worden aangemeld of reeds zijn ingeschreven. Alle scholen binnen het SWV 23-01 VO hebben beschreven welke basisondersteuning zij op hun school kunnen bieden. Gezamenlijk bieden deze scholen een dekkend aanbod. Als een school de gevraagde ondersteuning niet kan bieden aan een leerling, dan wordt uitgezocht welke school binnen het SWV 23-01 VO dat wel kan.

Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening
De volgende onderdelen vormen het Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening:

 • De Dienst Ondersteuning en Expertise
 • De Schakel
 • De Rebound
 • De Link

Ondersteuningsplan
Het Ondersteuningsplan is een beleidsplan waarin voor de periode 2019-2023 beschreven wordt wat ons beweegt als SWV 23-01 VO en wat onze ambities zijn. We denken dat we belangrijke en goede stappen kunnen zetten en goed onderwijs voor al onze leerlingen kunnen realiseren. We nemen graag onze verantwoordelijkheid en vervolgen met veel toewijding en energie de weg van ‘Goed onderwijs dat bij ons past’.

HET ONDERSTEUNINGSPLAN 2019-2023 KUNT U HIER DOWNLOADEN.

Vakantierooster schooljaar 2021-2022
Het vastgestelde vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022 ziet er als volgt uit: 

 • Herfstvakantie: 16 t/m 24 oktober 2021
 • Kerstvakantie: 25 december 2021 t/m 09 januari 2022
 • Voorjaarsvakantie: 19 t/m 27 februari 2022
 • Pasen: 15 t/m 18 april 2022
 • Meivakantie: 23 april t/m 08 mei 2022 
 • Start centrale examens: …
 • Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022
 • Pinksteren: 06 juni 2022
 • Zomervakantie: 16 juli t/m 28 augustus 2022

Dienst Ondersteuning en Expertise

De Dienst Ondersteuning en Expertise (O en E) als onderdeel van het Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening binnen het SWV 23-01 VO, is een bovenschoolse voorziening. De werkzaamheden van de medewerkers van de dienst worden veelal op de diverse schoollocaties uitgevoerd. In dit verband wordt er nauw samengewerkt met de directeuren en zorgcoördinatoren van de scholen.
De Dienst Ondersteuning en Expertise (O en E) als onderdeel van het Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening binnen het SWV 23-01 VO, is een bovenschoolse voorziening. De werkzaamheden van de medewerkers van de dienst worden veelal op de diverse schoollocaties uitgevoerd. In dit verband wordt er nauw samengewerkt met de directeuren en zorgcoördinatoren van de scholen.

Functionarissen
De dienst kent de volgende functionarissen:
– orthopedagogen;
– psycholoog;
– onderwijsbegeleiders;
– psychodiagnostisch medewerkers;
– schoolmaatschappelijk werk.

Vraaggestuurd
De Dienst O en E werkt vraaggestuurd. In overleg wordt de inzet van de dienst afgestemd op de specifieke wensen en vragen van de VO-scholen. Dit betekent dat de dienst kan worden ingezet voor de ondersteuningsvragen die de mogelijkheden van de betreffende school (aantoonbaar) te boven gaan. De werkzaamheden zijn derhalve altijd aanvullend op de bestaande ondersteuningsstructuur van de scholen.

Contact
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de medewerkers van de Dienst O en E.
U kunt hen bereiken op telefoonnummer 0546 – 834 200.

De Schakel

De Schakel is een onderdeel van het Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening van het SWV 23-01 VO. Dit Centrum is een verlengde van alle Voortgezet Onderwijsscholen in de regio Almelo. Uw kind kan op De Schakel worden geplaatst, indien hij/zij een intensievere vorm van ondersteuning nodig heeft voordat de stap naar de VO-school gemaakt kan worden.

De Schakel is een onderdeel van het Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening van het SWV 23-01 VO. Dit Centrum is een verlengde van alle Voortgezet-Onderwijsscholen in de regio Almelo. Uw kind kan op De Schakel worden geplaatst, indien hij/zij een intensievere vorm van ondersteuning nodig heeft voordat de stap naar de VO-school gemaakt kan worden.

Ons streven is er op gericht uw kind bij De Schakel zodanig onderwijs te bieden dat hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen. We kunnen dat echter alleen als we met u, als ouder(s)/verzorger(s) van de leerling, de school waar uw kind staat ingeschreven een goed contact hebben en als we samen de begeleiding van de leerling kunnen uitstippelen.

Aanmelding bij De Schakel
De aanmelding bij De Schakel gebeurt door één van de VO-scholen binnen het SWV 23-01 VO. De VO-school beoordeelt in eerste instantie zelf of zij in staat is de leerling die ondersteuning te kunnen bieden die hij/zij nodig heeft. Wanneer een VO-school van mening is (nog) niet de nodige ondersteuning te kunnen bieden, kan een leerling, in overleg met de ouders, door de VO-school worden aangemeld bij De Schakel.

Informatiegids
Voor meer informatie verwijzen wij naar de informatiegids 2021-2022 van De Schakel. U kunt de gids hier downloaden.

Contact
De Schakel is gevestigd in het Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening aan de C. Franckstraat 1-a, 7604 JE te Almelo.

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met de medewerkers van De Schakel op telefoonnummer 0546 – 834 200.

Ons streven is er op gericht uw kind bij De Schakel zodanig onderwijs te bieden dat hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen. We kunnen dat echter alleen als we met u, als ouder(s)/verzorger(s) van de leerling, de school waar uw kind staat ingeschreven een goed contact hebben en als we samen de begeleiding van de leerling kunnen uitstippelen.

Aanmelding bij De Schakel
De aanmelding bij De Schakel gebeurt door één van de VO-scholen binnen het SWV 23-01 VO. De VO-school beoordeelt in eerste instantie zelf of zij in staat is de leerling die ondersteuning te kunnen bieden die hij/zij nodig heeft. Wanneer een VO-school van mening is (nog) niet de nodige ondersteuning te kunnen bieden, kan een leerling, in overleg met de ouders, door de VO-school worden aangemeld bij De Schakel.

Informatiegids
Voor meer informatie verwijzen wij naar de informatiegids 2021-2022 van De Schakel. U kunt de gids hier downloaden.

Contact
De Schakel is gevestigd in het Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening aan de C. Franckstraat 1-a, 7604 JE te Almelo.

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met de medewerkers van De Schakel op telefoonnummer 0546 – 834 200.

De Rebound

De Rebound begeleidt tijdelijk leerlingen die in het voortgezet onderwijs wegens diverse oorzaken even niet meer zo 
goed meekomen. De Rebound leert de leerlingen tijdens hun verblijf competenties aan met het streven om een 
succesvolle terugkeer in het reguliere leerproces mogelijk te maken. Daarnaast wordt er binnen het traject op De Rebound 
gewerkt met het onderwijsprogramma van de eigen school. Alle leerlingen stromen vervolgens uit naar de plek die in 
hun situatie het meest passend wordt geacht. Dit kan de school van herkomst zijn, maar ook een andere VO-school, 
de Schakel of een school voor speciaal onderwijs.
De Rebound begeleidt tijdelijk leerlingen die in het voortgezet onderwijs wegens diverse oorzaken even niet meer zo 
goed meekomen. De Rebound leert de leerlingen tijdens hun verblijf competenties aan met het streven om een 
succesvolle terugkeer in het reguliere leerproces mogelijk te maken. Daarnaast wordt er binnen het traject op De Rebound 
gewerkt met het onderwijsprogramma van de eigen school. Alle leerlingen stromen vervolgens uit naar de plek die in 
hun situatie het meest passend wordt geacht. Dit kan de school van herkomst zijn, maar ook een andere VO-school, 
de Schakel of een school voor speciaal onderwijs.

De doelgroep bestaat uit leerlingen die (tijdelijk) vastlopen in het reguliere Voortgezet onderwijs, waarbij de VO-school ‘handelingsverlegen’ is. Bij de leerlingen is er vaak sprake van problematiek zoals sociaal-emotionele problematiek, gedrag, hardnekkig schoolverzuim en/of leerachterstanden. Voorafgaand aan plaatsing op de Rebound moet de VO-school al aantoonbaar de nodige acties hebben ondernomen. De Rebound biedt niet alleen tijdelijke opvang, maar kan indien nodig ook onderzoek en diagnostiek verrichten op grond waarvan een handelingsplan kan worden opgezet en advisering voor het vervolgtraject kan plaatsvinden. De duur van het traject bij De Rebound Plus kan per jongere verschillen.

Informatiegids
Voor meer informatie verwijzen wij naar de informatiegids 2021-2022 van De Rebound. Deze kunt u hier downloaden. 

Contact
De Rebound is gevestigd in:

Locatie Almelo

C. Franckstraat 1-c
7604 JE Almelo

Locatie Hellendoorn
VSO Elimschoool
Luttenbergerweg 11, 7447 PB Hellendoorn

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de medewerkers van De Rebound op telefoonnummer 0546 – 834 200 of e-mail rebound@swv2301.nl

De doelgroep bestaat uit leerlingen die (tijdelijk) vastlopen in het reguliere Voortgezet onderwijs, waarbij de VO-school ‘handelingsverlegen’ is. Bij de leerlingen is er vaak sprake van problematiek zoals sociaal-emotionele problematiek, gedrag, hardnekkig schoolverzuim en/of leerachterstanden. Voorafgaand aan plaatsing op de Rebound moet de VO-school al aantoonbaar de nodige acties hebben ondernomen. De Rebound biedt niet alleen tijdelijke opvang, maar kan indien nodig ook onderzoek en diagnostiek verrichten op grond waarvan een handelingsplan kan worden opgezet en advisering voor het vervolgtraject kan plaatsvinden. De duur van het traject bij De Rebound Plus kan per jongere verschillen.

Informatiegids
Voor meer informatie verwijzen wij naar de informatiegids 2021-2022 van De Rebound. U kunt de gids hier downloaden.

Contact
De Rebound is gevestigd in:

Locatie Almelo

C. Franckstraat 1-c
7604 JE Almelo

Locatie Hellendoorn
VSO Elimschoool
Luttenbergerweg 11, 7447 PB Hellendoorn

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de medewerkers van De Rebound op telefoonnummer 0546 – 834 200 of e-mail rebound@swv2301.nl

De Link is er voor leerlingen die in hun onderwijs behoefte hebben aan aanpassingen binnen de school, gericht op het weer oppakken van de gang naar de VO-school. Deze gang naar de school is gestagneerd op basis van angst en het vermijden van die school.
De Link is er voor leerlingen die in hun onderwijs behoefte hebben aan aanpassingen binnen de school, gericht op het weer oppakken van de gang naar de VO-school. Deze gang naar de school is gestagneerd op basis van angst en het vermijden van die school.

De belangrijkste doelen zijn:

 • het normaliseren van de schoolgang;
 • het oppakken van schoolse vaardigheden;
 • het versterken van het vertrouwen in eigen kunnen.

Succeservaringen
De leerlingen hebben behoefte aan een zeer rustige en overzichtelijke omgeving en een pedagogisch aanbod dat werkt vanuit het in kleine stappen opdoen van succeservaringen, positieve bejegening van de jongeren, het bieden van fysieke nabijheid en zeer veel ruimte voor individuele aanpassingen. Het gaat om leerlingen:

 • die binnen de school van herkomst langdurig (minimaal een maand aansluitend) verzuim hebben laten zien;
 • met een (complexe) angstproblematiek die intensieve begeleiding nodig hebben om de draad weer op te pakken;
 • met een leeftijd van 12 tot 19 jaar;
 • met het niveau praktijkonderwijs tot en met VWO.

Verblijfsduur
De verblijfsduur op De Link is maatwerk en kan variëren van een paar maanden tot een jaar.

Informatiegids
Voor meer informatie verwijzen wij naar de informatiegids 2021-2022 van De Link. U kunt de gids hier downloaden.

Contact
De Link is gehuisvest in een apart gedeelte bij de Dienst Ondersteuning en Expertise in het B-gebouw aan de Cesar Franckstraat 1-A.

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met de medewerkers van De Link op telefoonnummer 0546 – 834 200.

De belangrijkste doelen zijn:

 • het normaliseren van de schoolgang;
 • het oppakken van schoolse vaardigheden;
 • het versterken van het vertrouwen in eigen kunnen.

Succeservaringen
De leerlingen hebben behoefte aan een zeer rustige en overzichtelijke omgeving en een pedagogisch aanbod dat werkt vanuit het in kleine stappen opdoen van succeservaringen, positieve bejegening van de jongeren, het bieden van fysieke nabijheid en zeer veel ruimte voor individuele aanpassingen. Het gaat om leerlingen:

 • die binnen de school van herkomst langdurig (minimaal een maand aansluitend) verzuim hebben laten zien;
 • met een (complexe) angstproblematiek die intensieve begeleiding nodig hebben om de draad weer op te pakken;
 • met een leeftijd van 12 tot 19 jaar;
 • met het niveau praktijkonderwijs tot en met VWO.

Verblijfsduur
De verblijfsduur op De Link is maatwerk en kan variëren van een paar maanden tot een jaar.

Informatiegids
Voor meer informatie verwijzen wij naar de informatiegids 2021-2022 van De Link. U kunt de gids hier downloaden.

Contact
De Link is gehuisvest in een apart gedeelte bij de Dienst Ondersteuning en Expertise in het B-gebouw aan de Cesar Franckstraat 1-A.

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met de medewerkers van De Link op telefoonnummer 0546 – 834 200.