Voer a.u.b. een woord in om te zoeken.

Ondersteuningsplan

In het Ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband vast hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Dit Ondersteuningsplan wordt ten minste één keer per vier jaar opgesteld.

Het ondersteuningsplan is gebaseerd op de schoolondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen. Ook staat er in het Ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten bieden.

Voordat het plan kan worden vastgesteld, voert het samenwerkingsverband op overeenstemming gericht overleg (oogo) met de betrokken gemeente(n). Dit is bedoeld om de ondersteuning die de scholen bieden, af te stemmen met de jeugdhulp via de gemeenten. Daarnaast worden afspraken gemaakt over leerplicht, leerlingenvervoer en huisvesting. Ook moet de Ondersteuningsplanraad (opr) instemmen met het ondersteuningsplan. De opr is een speciale medezeggenschapsraad op het niveau van het samenwerkingsverband. De leden van deze raad bestaat uit een evenredig deel ouders en personeelsleden. 

Download hier het Ondersteuningsplan 2015-2019.

Download hier de aanvulling op het Ondersteuningsplan inzake LWOO en PrO.